4254 Nyíradony Kossuth utca 2/a I. emelet +36 20 371-4695 +36 20 385-6881 delnyirsegleader@gmail.com

EFOP-1.3.7-17-2017-00057

„A Nyíradonyi Református Egyházközség és a Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
közösségfejlesztő tevékenységének bővítése” című projekt

 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00057
Támogatási Szerződés száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00057
Támogatási Szerződés iktatószáma: IKT-2017-104-I1-00118082

Kedvezményezett neve: Nyíradonyi Református Egyházközség
Címe: 4254 Nyíradony, Vörösmarty utca 15.

Konzorciumi Tag neve: Dél-Nyírség, Erdőspuszták LEADER Egyesület
Székhely: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1
Iroda: 4254 Nyíradony, Kossuth utca 38.

Elnyert támogatási összeg: 36 519 270 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Projekt időtartama: 2018.04.03. - 2020.07.31.

A projekt tartalma:

 • Csoportos ismeretterjesztő alkalmak szervezése havi rendszerességgel (környezetvédelem, fenntarthatóság, egészséges életmód, etc.).
 • Szabadidős csoportos foglalkozások – sport, egészséges életmód és kézműves tevékenységek havi rendszerességgel.
 • Hátránykompenzációs tevékenységek: egyéni felzárkóztatás és korrepetáló csoportfoglalkozások – heti rendszerességgel.
 • Érzékenyítő csoportfoglalkozások: társadalmi csoportok együttélésből fakadó (akár tettlegességig fajuló) problémák okainak megkeresése, közös megoldások kidolgozása – havi rendszerességgel.
 • Énekkör létrehozása, foglalkozások kéthetente.
 • Idősek körének létrehozása, foglalkozások kéthetente.
 • Információs napok, konferenciák szervezése – a projekt időszaka alatt 3 alkalommal a célcsoport és a helyi lakosság számára.
 1. Szakmai programok:
  1. Információs napok, rendezvények szervezése és lebonyolítása:
   Három nagyobb szabású rendezvény kerül megvalósításra a projekt időszaka alatt. Ezen rendezvények egyrészt szakmai tartalommal, másrészt közösségépítő céllal kerülnek lebonyolításra. Célunk, hogy a döntéshozók, a célcsoport tagok és a helyi lakosság együttesen vegyen részt ezen rendezvényeken, hogy a információ-hiányból és a társadalmi együttélésből fakadó konfliktusokat, és az ezekből fakadó hátrányos megkülönböztetést csökkentsük (cél: előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése és a társadalmi és közösségi szerepvállalás - önkéntesség, karitatív munka - ösztönzése).
  2. Érzékenyítő csoportos foglalkozások:
   Havi rendszerességgel, kiscsoportos (10-15 fő) foglalkozásként. Az egyes célcsoportokhoz tartozó személyek és a „többség”-hez tartozó személyek találkozására és egymás problémáinak közös megoldására. Az egyes társadalmi csoportok tagjaival a lehető legszínesebb közösségek létrehozása. Csapatépítés. (előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése).
  3. Közösségfejlesztés - közösségi (re)integráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre – Meglévő közösség fejlesztése vagy új közösség létrehozása:
   Elsőként a projektünk célcsoportjainak tagjai számára a jelenleg is működő közösségeinket „kínáljuk fel” – ez alatt főként a csoportjainkból elkallódó tagokat értjük (reintegrációs törekvések). A jelenlegi adottságaink és sajátosságaink maximális kihasználása után a célcsoportok igényfelmérése után új közösségeket kívánunk létrehozni, mely közösségek munkatársaink segítségével hetente- kéthetente-havonta közös programokat és eseményeket valósítanak meg. Célunk, hogy a megfelelő szakmai felügyelet alatt önállóan és működőképes csoportok jöhessenek létre, akik a projekt lezárulta után segítség nélkül is működjenek (cél: a társadalmi és közösségi szerepvállalás - önkéntesség, karitatív munka - ösztönzése).
  4. Mediáció:
   Egyéni és csoportos mediáció célcsoporttagok esetében (előítéletesség és/vagy a hátrányos megkülönböztetés mérséklése céljából), a következő folyamat szerint:
   1. a konfliktus tettenérése (panasz),
   2. ontológiák feltérképezése és azonosítása,
   3. bizalmatlanság, sértettség, merev attitűdök feloldása, ontológia gyengítése,
   4. célok összehangolása, közös narratíva kialakítása
   5. az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
   6. az egyezkedést segítő technikák alkalmazása
   7. alternatív megoldások keresése,
   8. az álláspontok közelítése,
   9. a felek kommunikációs stratégiáinak fejlesztése,
   10. deutero tanulás segítése.
  5. Közösségi tér kialakítása és működtetése
  6. Közösségi rendezvények szervezése lebonyolítása
  7. Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása
  8. Hátránykompenzációs tevékenységek, és ezen felül tervezett tevékenységek:
   1. korrepetálás, egyéni korrekció,
   2. szocializációs, kommunikációs fejlesztés,
   3. egyéni tehetséggondozás.
  9. Egyéni, csoportos ismeretterjesztő alkalmak, foglalkozások szervezése, lebonyolítása – főként fiatalok és az idősebb korosztály számára tervezett tématerületek:
   Egészséges életmód, sport, környezetvédelem, környezetismeret, háztáji gazdálkodás. Ezen felül a csoportok speciális igényeihez kapcsolódó új témák bevonását is tervezzük (havi egy alkalom). Ezen felül a tartós munkanélküliséggel sújtott népcsoportok számára a munkába állást elősegítő ismeretterjesztést fogunk megvalósítani (jó önéletrajz, állásinterjúk gyakorlása, öltözködési – és viselkedési normák, továbbképzési lehetőségek Hajdú-Bihar megyében, etc.).
  10. Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, elsajátításuk segítése – főként a kedvezőbb időjárású hónapokban - egészséges életmód és sport témákhoz kapcsolódó foglalkozások („gettó – fitneszpark használata”, csapatsportok, természetjárás, etc.)

 2. Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése:
  1. Jelenlegi módszertanok összegyűjtése
  2. Jó gyakorlatok terjesztése
  3. Beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés
  4. Disszemináció

Ennek a tevékenyégi körnek a keretében: Gyülekezetépítés előadás megtartása a presbitérium számára, az induló tevékenységek fókuszainak megállapítása, PEST és SWOT elemzések elkészítése a missziói bizottság bevonásával. Célcsoportra szabott felmérő kérdőív elkészítése a missziói bizottság bevonása mellett. Statisztikák, diagramok, elemzések készítése a felmérő kérdőívek alapján. A felmérés eredményeinek közös elemzése a missziói bizottsággal. A szakértői munkán kívül a bizottsággal közös elemzés Átfogó missziói stratégia készítése: a helyi gyülekezet küldetésének és jövőképének megfogalmazása a missziói bizottsággal. A problémák lehetséges és valódi okainak módszeresen támogatott megkeresése a missziói bizottsággal. Célok meghatározása, kidolgozott, részletes tervek kidolgozása. A missziói munkaterv generális átdolgozása a gyülekezet vezetőségével. A gyülekezet és a projekt célközönségének tájékoztatása a felmérés eredményeiről, a gyülekezetépítési tervről. A következő évi missziói munkaterv kidolgozása a missziói bizottsággal.

 • Projektünk célcsoportjai a következők:
  • Romák
  • Demens, idős személyek
  • Hátrányos helyzetű személyek:
   (a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3. pontja szerint)
   • a foglalkoztatást megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyek
   • az 50 éven felüli életkorú személyek,
   • a pályakezdő, vagy 25 év alatti életkorú fiatalok.